LSBB darbojas pamatojoties uz izstrādātajiem statūtiem.

LSBB patreizējā valde ievēlēta 2014.gada konferencē 5 cilvēku sastāvā.

 

Par LSBB biedru var kļūt jebkurš skolu bibliotēkas darbinieks.

Persona, kas vēlas iestāties biedrībā, iesniedz valdei iesniegumu un samaksā iestāšanās naudu pilnsapulces noteiktajā apmērā.

LSBB biedrs pēc savas iniciatīvas jebkurā laikā var izstāties no biedrības, par to rakstiski paziņojot valdei.

Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja noticis rupjš statūtu pārkāpums vai nodarīts būtisks kaitējums biedrībai.

Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedru naudu.

LSBB biedriem ir šādas tiesības:

 •  piedalīties biedrības pārvaldē;
 • biedram ir tiesības būt par citas biedrības vai nodibinājuma biedru;
 • saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem;
 • piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

LSBB biedru pienākumi:

 •  ievērot LSBB statūtus un pildīt biedru pilnsapulces vai valdes lēmumus;
 • aktīvi iesaistīties biedrības darbā, ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
 • nepārtraukti paaugstināt savu profesionālo kompetenci;
 • savlaicīgi maksāt biedra naudu.

Nedaudz no vēstures: 

Par SOROSA FONDA-LATVIJA līdzekļiem Rīgā 1996.gada 14. un 15.novembrī notika konference "Skolu bibliotēku attīstība un izglītības kvalitāte".

Vairāk nekā simts skolu bibliotekāri no visiem Latvijas rajoniem pulcējās Rīgas pilsētas Skolu valdē un sprieda par bibliotēkas lomu un vietu izglītības procesā, kā arī par iespējām attīstīt skolu bibliotēku darbu.

Divu dienu spreigā darbā tika izskatītas daudzas svarīgas bibliotēku darba tēmas. Konference tika organizēta tādejādi, ka pirmspusdienas plenārsēdēs tika aplūkota jautājuma teorētiskā puse, bet pēcpusdienā notika darbs grupās, kur bibliotekāri dalījās pieredzē.

Konferencē apspriestās tēmas:

 1. Bērnu tiesību jautājumi;
 2. Skolu bibliotekāru pašreizējais stāvoklis;
 3. Eiropas un Ziemeļvalstu skolu bibliotēku darba pieredze Latvijas skolu bibliotekāru un vieslektoru skatījumā;
 4. Grāmatu apgādes un fondu komplektēšanas problēmas;
 5. Publisko un skolu bibliotēku sadarbība skolēnu un pedagogu apkalpošanā;
 6. Skolu bibliotekāru tālākizglītības jautājumi;
 7. Bibliotekāru darba reglamentējošie dokumenti;
 8. Skolu bibliotēku automatizācijas jautājumi.

Konferences gaitā savas atskaites pārējiem sniedza šādas darba grupas:

 • Ārzemju pieredze;
 • Skolu un publisko bibliotēku sadarbība;
 • Skolu bibliotēku fondu komplektēšanas problēmas;
 • Skolu bibliotekāru izglītības jautājumi;
 • Bibliotekāro darbu reglamentējošie dokumenti
 • Skolu bibliotēki automatizācija.

Konferences mērķis bija apkopot viedokļus par šiem jautājumiem, noteikt prioritātes problēmu risināšanā un dibināt Skolu bibliotekāru asociāciju.

Konference pilnībā sasniedza iepriekš prognozētos rezultātus. Tika izveidota asociācija, izstrādāta rezolūcija par skolu bibliotēku attīstību