Bibliotēkas nozarē:

Likumi

Bibliotēku likums

Likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

Autortiesību likums

Elektronisko dokumentu likums

Fizisko personu datu aizsardzības likums

Informācijas atklātības likums

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

MK noteikumi

MK noteikumi Nr. 317 "Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi"

MK noteikumi Nr. 355 "Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi"

MK noteikumi Nr. 356 "Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas kārtība"

MK noteikumi Nr. 371 "Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību"

MK noteikumi Nr. 395 "Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi"

MK noteikumi Nr. 415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi"

MK noteikumi Nr. 565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu"

MK noteikumi Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 

MK noteikumi Nr. 1002 "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"

MK noteikumi Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

Vadlīnijas

Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009)

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai (2013)

Izglītības nozarē:

Likumi

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums (LR Saeima 10.06.1999.)

MK noteikumi

MK noteikumi Nr. 354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" 

MK noteikumi Nr. 836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

MK noteikumi Nr. 1002 "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"

MK noteikumi Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

MK 2013.gada 17,septembra noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

MK noteikumi Nr447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

MK noteikumi Nr 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība"

Citi